Multikriteriální analýzy rozvojových lokalit Jihlavy

Dne
3
.
1
.
2024

Jak nejlépe stanovit priority přípravy rozvojových ploch pro bydlení, průmysl a logistiku? Nebo navrhnout etapizaci výstavby ve variantních scénářích podpořených analýzou nákladů a přínosů? Městu s tím může pomoci GIS.

Jaroslav BurianJaroslav Burian

V rámci interdisciplinárního projektu řešeného pro město Jihlava byla zpracována multikriteriální analýza umožňující stanovit priority pro koncepční rozhodování o udržitelném rozvoji území. Cílem projektu bylo stanovit priority přípravy rozvojových ploch pro bydlení, průmysl a logistiku, a dále stanovit etapizaci výstavby v těchto plochách ve variantních scénářích podpořených analýzou nákladů a přínosů (cost-benefit analýzou). Projekt byl řešen pomocí multikriteriálního modelu Urban Planner a byl rozdělen na čtyři části, a to na analytickou, návrhovou, valuační (ekonomickou) a implementační část.

Analýza stavu území

Analýza stavu hodnotila současný stav území města Jihlavy. Vedle očekávaných oblastí hodnocení byla do podoby analytických map zpracována i netradiční témata, např. oblasti s největší intenzitou vystěhovalých a přistěhovalých osob, která přináší nové informace o Jihlavě. Nad rámec obvyklých datových zdrojů bylo využito např. dat od mobilních operátorů nebo dat o dopravě z Here Maps API. Pro prezentaci dat byly využity nejmodernější metody vizualizace v podobě heat map, bivariantních kartogramů nebo metody vizualizace pomocí pravidelné hexagonální struktury. Součástí analýzy stavu bylo také zmapování stavebních proluk pro bydlení a pro výrobu a logistiku, které by bylo možné využít pro další rozvoj města.

Využití metody bivariantního kartogramu pro analýzu parkovacích kapacit.

Analýza územního potenciálu

Zásadní části celého projektu byla analýza potenciálu (pro bydlení a pro výrobu), která umožňuje na základě multikriteriální analýzy doporučit nejvhodnější lokality pro další rozvoj města. Postup vycházel z dřívějších zkušeností autorů při vývoji modelu Urban Planner, který byl v minulosti využit pro hodnocení potenciálu v několika městech a regionech v Česku. Analýza potenciálu byla rozdělena na dílčí hodnocená kritéria (27 pro bydlení, 14 pro výrobu a logistiku), díky čemuž bylo možné posuzovat vhodnost území ve velké míře podrobnosti. Nad rámec obvyklého postupu byla do analýzy doplněna také nová data (např. přestupky, členitost terénu nebo hluková zátěž). Zásadním krokem při multikriteriálním hodnocení bylo stanovení vah pro překryvné analýzy. Toto hodnocení bylo provedeno pomocí tzv. Saatyho metody párového srovnávání. Do celého procesu hodnocení byli zahrnuti pracovníci magistrátu města Jihlava, tak aby výsledné váhy co nejlépe odpovídaly odborným požadavkům na rozvoj města. Výsledné mapy územního potenciálu (pro bydlení a výrobu) umožňují posuzovat jakoukoliv lokalitu v rámci administrativních hranic města Jihlavy.

Územní potenciál Jihlavy pro bydlení a omezení limity.

Návrhová část

Na základě provedených analýz byly ve spolupráci s urbanisty a územními plánovači zpracovány návrhy urbanistické struktury lokalit pro rozvoj. Pro každou stavební proluku byl stanoven nejvhodnější způsob využití (typ zástavby), typ budov a kapacita plochy (počet domů, počet pater, počet bytů a počet obyvatel). Pro vybrané lokality pro rozvoj byly zpracovány konkrétní urbanistické návrhy zpracované do podoby grafických vizualizací. Pro tyto plochy jsou zpracovány přehledové karty lokalit, které obsahují podrobné parametry každé plochy.

Urbanistické návrhy vybraných lokalit.

Ekonomické hodnocení

Ve spolupráci s ekonomem byla pro všechny rozvojové lokality stanovena orientační výše investičních a provozních nákladů. Investiční náklady byly stanoveny pro všechny základní typy technických sítí, vozovku, chodník a park. Provozní náklady byly stanoveny pro úklid, opravy a úklid sněhu z vozovek a chodníků, dále pro údržbu veřejné zeleně a pro osvětlení. Dále byly pro stavební proluky i rozvojové plochy vypočítány přibližné náklady na přivedení sítí k ploše na základě vzdálenosti k nejbližší síti nebo komunikaci. Hodnocené lokality byly dále doplněny o informace o příjmech indukovaných zástavbou. Jednalo se o příjmy z investičního příspěvku, příjmy z dodatečného výnosu sdílených daní a příjmy z dodatečného výnosu daně z nemovitostí. Na základě všech provedených analýz a návrhů byly Jihlavě v implementační části projektu doporučeny nejvhodnější lokality pro další rozvoj města (jak z pohledu potenciálu, tak z pohledu ekonomického hodnocení).

Prioritní plochy rozvoje na základě investiční a provozní bilance.

Mapové aplikace

V rámci řešeného projektu vzniklo značné množství mapových a datových výstupů, které byly pomocí nástrojů Esri publikovány formou služeb do prostředí ArcGIS Enterprise. Pro snadnější prezentaci výsledků a celého postupu zpracování byla vytvořena webová stránka (StoryMap), kterou je možné nalézt na adrese t.ly/mFD1. Její součástí je také mapová aplikace a dashboard, které zobrazují všechny hodnocené lokality včetně všech hodnocených kritérií. Story mapa i jednotlivé aplikace byly zpracovány pracovníky Magistrátu Jihlavy.

Ukázka mapové aplikace s podrobným hodnocením všech rozvojových lokalit.

Závěr

V rámci tohoto projektu byla zpracována multikriteriální analýza, jejímž výstupem je kvantitativní a objektivní hodnocení územního potenciálu města. Z výsledků plynou důležitá zjištění, která umožňují posuzovat rozvojové lokality města jak z pohledu územního potenciálu pro rozvoj, tak z pohledu limitů a ekonomiky. Výsledky napomůžou městu Jihlava k přesnějšímu a správnějšímu rozhodování o prioritách rozvoje města.

doc. RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D., RNDr. Stanislav Šťastný, Urban Planner, s.r.o.

Více informací v záznamu přednášky

Celému projektu se věnovala dvacetiminutová přednáška na Konferenci GIS Esri v ČR, jejíž záznam si můžete přehrát níže.

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Digitální dvojče

Technologie původně vyvinutá v NASA míří do podnikových informačních systémů a systémy GIS jsou v projektech „digitálních dvojčat“ důležitou součástí.
Nasazení v praxi

Utilitní Jihlava

V roce 2021 se Jihlava stala novým vlastníkem vodohospodářské infrastruktury na svém území – sta kilometrů vedení a tisíců objektů, které je nutné podrobně evidovat, sledovat a pracovat s nimi. Na oddělení GIS Magistrátu města Jihlavy jsme tak stáli před nesnadným úkolem prakticky na zelené louce vybudovat funkční systém pro správu celé této infrastruktury.
Nasazení v praxi

Strategické využití otevřených dat pro moderní veřejnou správu v Brně

Datový portál Města Brna hraje významnou roli v implementaci směrnice EU o otevřených datech, na což poukázala v časopise ArcNews i společnosti Esri.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo