Jak pracovníci Pražské teplárenské provádějí kontroly šachet?

Dne
21
.
10
.
2021

Rozsáhlou síť technických zařízení Pražské teplárenské je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat a revidovat. Významným pomocníkem je v tomto procesu mobilní GIS.

Jan LangrJan Langr

Pražská teplárenská je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v Česku. Dodává teplo do více než 230 tisíc domácností a do desítek administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení v Praze a v Neratovicích. Přivádí horkou vodu ohřátou zbytkovým teplem, tzv. kogenerací, z elektrárny Mělník I. horkovodní sítí o délce více než 650 km.

K rozvodu tepla ze zdroje až ke koncovým uživatelům Pražská teplárenská disponuje rozsáhlou sítí technických zařízení pro přenos, transformaci a rozvod tepelného média. A stav těchto zařízení je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat a revidovat. Doposud se kontroly prováděly jednou ročně a výsledky kontrol se zapisovaly do papírového formuláře uloženého v šanonu u správce oblasti.

A zde se naskýtá prostor pro moderní IT technologie. Společnost Unicorn Systems spolu s IT pracovníky z Pražské teplárenské připravili řešení k organizaci revizí a dokumentace provedených kontrol podzemních staveb (tzv. šachet), verifikaci vybraných atributů a pořizování fotodokumentace stavebně konstrukčních částí a instalovaných ocelových konstrukcí.

Výběr kontrolované šachty v terénu.

Z čeho se aplikace skládá?

  • Mobilní klient, který umožňuje přímo v terénu revizi atributových dat šachet evidovaných v GIS a sběr fotografií z prostředí šachet, připojených k dané šachtě. Dále umožňuje zakreslení nové šachty a její zanesení do datové základny GIS.
  • Widget v prostředí lehkého GIS klienta, který umožňuje plánování revizí, tj. definici údržbových okrsků a jejich přidělení konkrétnímu pracovníkovi. Dále pak vyhodnocení revizí formou reportingu a výstupů dat, jako podklad pro další navazující činnosti.

Pražská teplárenská využívá pro správu svých aktiv řadu provozních a informačních systémů. V oblasti GIS se spoléhá na řešení, které na systému ArcGIS společnosti Esri vyvíjí Unicorn Systems. A právě řešení pro revize šachet využívá standardní mobilní aplikaci platformy ArcGIS.

Záznam výsledků kontroly šachty v aplikaci ArcGIS Collector.

Mobilní aplikace ArcGIS Collector

Mobilní klient má instalovanou aplikaci ArcGIS Collector a je provozován na mobilních zařízeních s operačním systémem Android s možností využití integrované GPS pro lokalizaci.

Terénní pracovník se přihlašuje do prostředí ArcGIS Enterprise v rámci organizace pomocí VPN připojení. Po přihlášení doménovým účtem do Portal for ArcGIS organizace jsou pracovníkovi v aplikaci ArcGIS Collector zpřístupněny připravené webové mapy. Operační vektorová vrstva šachet je pro editaci zpřístupněna pomocí feature služby.

Editaci je možné provádět v online či offline režimu v závislosti na převládajícím charakteru dostupnosti mobilní datové sítě. Aplikace umožňuje provádění kontroly v podzemním prostoru šachty, kdy jsou provedené změny uloženy lokálně do paměti zařízení a po připojení k datové síti jsou zapsány na server do geodatabáze.

Výběr a kontrola šachty a přidání nové šachty v mobilní aplikaci ArcGIS Collector.

Terénní pracovník vybere v mapě šachtu ke kontrole, provede fyzickou kontrolu jednotlivých zařízení a zaznamená zjištěný stav. Pořídí potřebnou fotodokumentaci formou příloh k provedené kontrole šachty a na závěr změní stav šachty. V případě, že se šachta v mapě nevyskytuje, ale v terénu je nalezena, zakreslí ji přibližně do mapy a provede kontrolu.

Z důvodu ukončení podpory aplikace ArcGIS Collector dojde k nahrazení dosavadního řešení aplikací ArcGIS Field Maps.

Widget v prostředí lehkého GIS klienta

Druhá část aplikace, sloužící pro plánování a vyhodnocování revizí, byla realizována v prostředí Web AppBuilderu a doplněna do webového GIS klienta formou samostatného widgetu.

Widget Kontroly šachet ve webovém klientovi

Aplikace umožňuje správci oblasti snadno a komfortně vyfiltrovat šachty určené pro kontrolu na základě zvolených kritérií a nastavit stav ke kontrole. Rovněž je možné převzít šachty z výběru v prostředí lehkého klienta.

Výběr a změna stavu označených šachet.

Po dokončení kontroly šachet v terénu provede správce oblasti revizi provedených kontrol. K dispozici má přehled všech evidovaných kontrol zvolené šachty a stav sledovaných ukazatelů zjištěných při kontrole terénním pracovníkem a údaje o autorovi záznamu a datu jeho pořízení. Stav šachty může vizuálně zhodnotit na základě zobrazení přiložené fotodokumentace. Fotografie jsou navázány na provedenou kontrolu a při jejím zrušení dojde ke smazání připojených fotografií.

S označenými šachtami je možné pracovat i mimo widget. Je možné je přenést do výběru v mapě a použít pro další úlohy. Report stavu šachet a evidovaných kontrol je možné exportovat do formátu MS Excel.

Přenos označených šachet z widgetu do výběru.

Přínosy realizovaného řešení

Nasazení aplikace přináší zásadní posun v zajištění revizních činností. Je možné zvýšit četnost provádění revizí a zaměřit se na problémové oblasti. Zpřesní a zkvalitní se přenos informací z terénu ke správcům oblastí a ti mají tak k dispozici přesnější a aktuálnější informace pro plánovaní údržbových činností a prevenci provozních havárií. V neposlední řadě se také zkvalitní a doplní data o teplárenské síti udržovaná v GIS.

A jak hodnotí výsledek spolupráce Stanislav Schmied, vedoucí odboru informační technologie Pražské teplárenské?

„Výrazně se zvýšila produktivita pracovníků v terénu. Díky jejich práci s mobilní aplikací se zlepšila i aktuálnost a přesnost dat, která jsou podkladem pro efektivní plánování a vynakládání prostředků na opravy, což přináší nemalé finanční úspory. Toto moderní řešení se podařilo nasadit během rekordně krátké doby tří měsíců. Jsme velmi spokojeni.“

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Datový portál města Brna

Nový datový portál města Brna je od prosince 2020 založen na systému ArcGIS Hub. Co na něm můžete nalézt a jaké jsou výhody této technologie?
Nasazení v praxi

Jak nasadit ArcGIS na celé město?

Nasadit GIS tak, aby se opravdu stal systémem pro celý městský úřad, nemusí být ve skutečnosti tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Přiblížíme vám proto, jak s tímto nelehkým úkolem může pomoci koncept neomezené multilicence.
Nasazení v praxi

Využití 3D digitálního modelu Prahy v mezinárodní urbanistické soutěži

Začátkem prosince byly vyhlášeny výsledky mezinárodního urbanistického soutěžního workshopu „FLORENC 21“. Výběru vítěze předcházelo hodnocení odborné poroty a přizvaných expertů, kteří k tomu mimo jiné využili aplikaci pro zobrazení soutěžních návrhů ve 3D modelu Prahy, vyvinutou pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha).

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo