Jak pracovníci Pražské teplárenské provádějí kontroly šachet?

Dne
21
.
10
.
2021

Rozsáhlou síť technických zařízení Pražské teplárenské je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat a revidovat. Významným pomocníkem je v tomto procesu mobilní GIS.

Jan LangrJan Langr

Pražská teplárenská je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v Česku. Dodává teplo do více než 230 tisíc domácností a do desítek administrativních budov, průmyslových podniků, školských a zdravotnických zařízení v Praze a v Neratovicích. Přivádí horkou vodu ohřátou zbytkovým teplem, tzv. kogenerací, z elektrárny Mělník I. horkovodní sítí o délce více než 650 km.

K rozvodu tepla ze zdroje až ke koncovým uživatelům Pražská teplárenská disponuje rozsáhlou sítí technických zařízení pro přenos, transformaci a rozvod tepelného média. A stav těchto zařízení je třeba v pravidelných intervalech kontrolovat a revidovat. Doposud se kontroly prováděly jednou ročně a výsledky kontrol se zapisovaly do papírového formuláře uloženého v šanonu u správce oblasti.

A zde se naskýtá prostor pro moderní IT technologie. Společnost Unicorn Systems spolu s IT pracovníky z Pražské teplárenské připravili řešení k organizaci revizí a dokumentace provedených kontrol podzemních staveb (tzv. šachet), verifikaci vybraných atributů a pořizování fotodokumentace stavebně konstrukčních částí a instalovaných ocelových konstrukcí.

Výběr kontrolované šachty v terénu.

Z čeho se aplikace skládá?

  • Mobilní klient, který umožňuje přímo v terénu revizi atributových dat šachet evidovaných v GIS a sběr fotografií z prostředí šachet, připojených k dané šachtě. Dále umožňuje zakreslení nové šachty a její zanesení do datové základny GIS.
  • Widget v prostředí lehkého GIS klienta, který umožňuje plánování revizí, tj. definici údržbových okrsků a jejich přidělení konkrétnímu pracovníkovi. Dále pak vyhodnocení revizí formou reportingu a výstupů dat, jako podklad pro další navazující činnosti.

Pražská teplárenská využívá pro správu svých aktiv řadu provozních a informačních systémů. V oblasti GIS se spoléhá na řešení, které na systému ArcGIS společnosti Esri vyvíjí Unicorn Systems. A právě řešení pro revize šachet využívá standardní mobilní aplikaci platformy ArcGIS.

Záznam výsledků kontroly šachty v aplikaci ArcGIS Collector.

Mobilní aplikace ArcGIS Collector

Mobilní klient má instalovanou aplikaci ArcGIS Collector a je provozován na mobilních zařízeních s operačním systémem Android s možností využití integrované GPS pro lokalizaci.

Terénní pracovník se přihlašuje do prostředí ArcGIS Enterprise v rámci organizace pomocí VPN připojení. Po přihlášení doménovým účtem do Portal for ArcGIS organizace jsou pracovníkovi v aplikaci ArcGIS Collector zpřístupněny připravené webové mapy. Operační vektorová vrstva šachet je pro editaci zpřístupněna pomocí feature služby.

Editaci je možné provádět v online či offline režimu v závislosti na převládajícím charakteru dostupnosti mobilní datové sítě. Aplikace umožňuje provádění kontroly v podzemním prostoru šachty, kdy jsou provedené změny uloženy lokálně do paměti zařízení a po připojení k datové síti jsou zapsány na server do geodatabáze.

Výběr a kontrola šachty a přidání nové šachty v mobilní aplikaci ArcGIS Collector.

Terénní pracovník vybere v mapě šachtu ke kontrole, provede fyzickou kontrolu jednotlivých zařízení a zaznamená zjištěný stav. Pořídí potřebnou fotodokumentaci formou příloh k provedené kontrole šachty a na závěr změní stav šachty. V případě, že se šachta v mapě nevyskytuje, ale v terénu je nalezena, zakreslí ji přibližně do mapy a provede kontrolu.

Z důvodu ukončení podpory aplikace ArcGIS Collector dojde k nahrazení dosavadního řešení aplikací ArcGIS Field Maps.

Widget v prostředí lehkého GIS klienta

Druhá část aplikace, sloužící pro plánování a vyhodnocování revizí, byla realizována v prostředí Web AppBuilderu a doplněna do webového GIS klienta formou samostatného widgetu.

Widget Kontroly šachet ve webovém klientovi

Aplikace umožňuje správci oblasti snadno a komfortně vyfiltrovat šachty určené pro kontrolu na základě zvolených kritérií a nastavit stav ke kontrole. Rovněž je možné převzít šachty z výběru v prostředí lehkého klienta.

Výběr a změna stavu označených šachet.

Po dokončení kontroly šachet v terénu provede správce oblasti revizi provedených kontrol. K dispozici má přehled všech evidovaných kontrol zvolené šachty a stav sledovaných ukazatelů zjištěných při kontrole terénním pracovníkem a údaje o autorovi záznamu a datu jeho pořízení. Stav šachty může vizuálně zhodnotit na základě zobrazení přiložené fotodokumentace. Fotografie jsou navázány na provedenou kontrolu a při jejím zrušení dojde ke smazání připojených fotografií.

S označenými šachtami je možné pracovat i mimo widget. Je možné je přenést do výběru v mapě a použít pro další úlohy. Report stavu šachet a evidovaných kontrol je možné exportovat do formátu MS Excel.

Přenos označených šachet z widgetu do výběru.

Přínosy realizovaného řešení

Nasazení aplikace přináší zásadní posun v zajištění revizních činností. Je možné zvýšit četnost provádění revizí a zaměřit se na problémové oblasti. Zpřesní a zkvalitní se přenos informací z terénu ke správcům oblastí a ti mají tak k dispozici přesnější a aktuálnější informace pro plánovaní údržbových činností a prevenci provozních havárií. V neposlední řadě se také zkvalitní a doplní data o teplárenské síti udržovaná v GIS.

A jak hodnotí výsledek spolupráce Stanislav Schmied, vedoucí odboru informační technologie Pražské teplárenské?

„Výrazně se zvýšila produktivita pracovníků v terénu. Díky jejich práci s mobilní aplikací se zlepšila i aktuálnost a přesnost dat, která jsou podkladem pro efektivní plánování a vynakládání prostředků na opravy, což přináší nemalé finanční úspory. Toto moderní řešení se podařilo nasadit během rekordně krátké doby tří měsíců. Jsme velmi spokojeni.“

Mohlo by vás zajímat

Nasazení v praxi

Využití 3D digitálního modelu Prahy v mezinárodní urbanistické soutěži

Začátkem prosince byly vyhlášeny výsledky mezinárodního urbanistického soutěžního workshopu „FLORENC 21“. Výběru vítěze předcházelo hodnocení odborné poroty a přizvaných expertů, kteří k tomu mimo jiné využili aplikaci pro zobrazení soutěžních návrhů ve 3D modelu Prahy, vyvinutou pražským Institutem plánování a rozvoje (IPR Praha).
Nasazení v praxi

Datový portál města Brna

Nový datový portál města Brna je od prosince 2020 založen na systému ArcGIS Hub. Co na něm můžete nalézt a jaké jsou výhody této technologie?
Nasazení v praxi

Nový GIS ve společnosti ČEVAK

Přechod na novou technologii je vždy náročný projekt, a to zejména u komplexních systémů. V tomto článku se dozvíte, jak společnost ČEVAK a.s. převedla svůj GIS na systém ArcGIS, a zjistíte, jaké výhody to přineslo – od pohodlnější práce zaměstnanců po lepší informovanost zákazníků.

ARCDATA PRAHA

Víte, že většina dat má nějaký prostorový kontext?
Zboží i zákazníci se někde nacházejí a někam putují; všechny události se někde odehrávají.
V této složce dat je ukryt obrovský potenciál.
Pojďte ho objevit s námi a nechte se inspirovat, jak může GIS pomoci i vám.

Esri logo